e-mail

e-mail

✦ (Electronic mail) postë elektronike
✦ e-mail
✦ Metodë komunikimi e bazuar mbi kompjutera të lidhur në rrjet, në të cilin një a më shumë përdorues dërgojnë/marrin mesazhe elektronike duke përdorur një program drejtimi të postës elektronike.

POSTA ELEKTRONIKE

Çfarë shërbimi ofron interneti.

Një nga shërbimet që afron interneti,është posta elektronike ose siç njihet ndryshe e-mail.

Marrje dhe dërgimi i postës elektronike.

Posta elektronike ose e-mail (electronic mail) është versioni i internetit i postës së zakonshme të letrave.Në vend që të hidhni letrën në kutinë e zakonshme postare,juve dërgoni një mesazh nga kompjuteri juaj nëpërmjet linjës telefonike.Mund ti dërgoni e-mail kujtëdo që ka mundësi të përdor internetin.

Të mirat e e-mail.-it

¨    Ju jep juve avantazh për lidhje dhe bashkpunim me të tjerët.

¨    Është shërbimi i lirë (paguhet vetëm kosto e telefonates lokale)

¨    I shpejtë,koha e mbritjes është e rendit minutë

¨    Mesazhit e-mail mund ti bashkëngjiten skedarë dhe doc,

Çfarë është një adresë e-mail?

Për të dërguar dhe marrë duhet të kini një adresë e-mail.
Adresa është ekuivalent i shtëpisë kur dërgoni letra me postë
Adresa ka trajtën

Personi psh  kush e merr
Vendi             ku ndodhet
Autonomia e një adrese e-mail  është:

 • Një User ID; çdo person që ka një adresë  e-mail,ka një kod përdoruesi. Ai është diçka e ngjashme me emrin apo mbiemrin e personit,por mund të jetë dhe diçka më e komplikuar.
 • @ shqiptohet at sherben për lidhjen e kodit të përdoruesit me elementin etretë përbërës të adresës.
 • Emri i hostit psh. shqipopedia.org  emri i vendit (domain-it) (emri í hostit) çdo adresë i-mail ka një emër hosti. psh. info@shqipopedia.org

Përbërja e një mesazhi e-mail

Çdo mesazh përbëhet nga dy pjesë:

o   Koka (mund të mendohet si një zarf,ku shkruhet emri i marrësit,adresa qyteti dhe shteti)

o   Trupi í mesazhit (përmbajtaja e letrës brenda zarfit) është teksi që ju dëshironi të lexojë marrësi í mesazhit ai duhet të jetë i shkurtër dhe konçizë.

Koka e mesazhit përmban informacione te mjaftueshme për shpërndarjen e mesazhit.

 

Në kokën e mesazhit bëjnë pjesë fushat:

 • To = përmban adresën e-mail të personit që í dërgohet mesazhi
 • From = përmban adresën e-mail të personit që dërgon mesazhin. Në disa raste mbushet automatikisht.
 • Subject: përmbanë një përshkrim shumë të shkurtër të mesazhit (20-30 karaktere)
 • CC (Carbon Copy) përmban adresën e-mail të ndonjë personi tjetër shtesë që do ti dërgoni një kopje të mesazhit
 • BCC (Blind Carbon Copy) përmban adresën e-mail të ndonjë personi tjetër shtesë që do ti dërgoni një kopje të mesazhit,pa vënë në dijeni personat.
 • Attachments: ju lejon të bashkangjisni/ atashoni një document të tërë në mesazhin tuaj, pra vendoset emri í skedarit që do të dërgoni së bashku me mesazhin e-mail.
  To: info@shqipopedia.org
  From: Filan Fisteku filani@yahoo.it
  Subject: Aplikimi
  CC: job@shqipopedia.org
  Bcc: burimetnjerezore@shqipopedia.org
  Attached: C:\resume.docx

 

Trupi  i  mesazhit

Trupi i mesazhit është teksti që ju dëshironi të lexojë marrësi i mesazhit.

Klientët e-mail
          Programet që përdoren për leximin dhe kompozimin e mesazheve e-mail,quhen  edhe klientë e-mail.

Ka një sërë klientësh e-mail

Elm ; Pine; Eudora; Pegasus etj.

 

Kofigurimi dhe përdorimi í programit EUDORA

Është një nga programet më popullorë për e-mail ky program është në shumë gjuhë dhe ky është shkaku që është kaq popullor.

Instalimi í këtij programi bëhet ekzekutohet skedari setup.exe bëhet ndjekja hap pas hapi.

Konfigurimi í programit  në menunë Tools/ Options jepen opsione

 • Getting started  specifikohet emri juaj POP adresa e kthimit dhe mënyra e lidhjes me internetin.
  Personal Info përcaktohet emri juaj, adresa POP dhe adresa e kthimit,si dhe emri í përdoruesit kur jemi lidhur Dial-Up
 • Hosts përcaktohen emrat e hosteve psh fut emrin e serverit hpe25.meta.al
 • Checking Mail  përcaktohet se sa shpesh dote bëhet kontrolli për mesazhe të reja si dhe kriteret gjatë këtij kontrolli.psh jep numrin e minutave.
 • Sendig Mail  përcaktohet koha kur do të dërgohet mesazhi  nga Eudora  menjëherë apo pas një kohe të caktuar,sigla personale.
 • Replying  zgjidhen opsionet që do të përdoren kur í përgjigjesh një mesazhi
 • Attachments përcaktohet direktoria ku do të vendosen skedarët që vijnë bashkë me një mesazh e-mail
 • Personalities përcaktohen disa llogari e-mail
 • Fonts & Display specifikohet fonti implicit,madhësia e dritares
 • Styled text përcaktohet mënyra e manipulimit me mesazhet që përmbajnë texte me attribute të ndryshme.
 • Spell Checking  vendosen kritere të ndryshme për kontrollin e gabimeve që mund përmbaj mesazhi
 • Mailbox Columns  zgjidhen kolonat që do të afishohen në dritaren e kutive postare
 • Labels përcaktohen ngjyrat dhe emrat e etiketave
 • Getting Attention specifikohet mënyra e informimit të përdoruesit për marrjen e mesazheve të reja.
 • Extra Warnings  përcaktohen rastet kur Eudora afishon mesazhe paralajmëruese
 • Dialup bëhet konfigurimi í modemit,në rastet kur sherbimi e-mail jepet nga ndonjë ISP me Dial-Up
 • Advanced Network  përcaktohen parametrat e rrjetit dhe lidhja Dial-Up që do të përdoret kur lidheni në Internet.
 • MAPI  specifikonen rastet kur Eudora do të suportojë shërbimin MAPI për programet e tjera

 

Si të punojmë me Eudora-n

Dritarja është e përbërë nga:

 • Një dritare e kutive postare
 • Një dritare e pamjes së mesazheve
 • Shiriti í menuve
 • File, Edit, Mailbox, Message, Transter, Special, Tools, Window, Help
 • Shiriti í butonave (toolbars)
 • Shiriti í gjendjes  (status bar)
  •  Kontrolli për mesazhe të reja
 • Në menunë Tools = Options
 • Në kategorinë checking Mail   në kutizën e texit check for mail every futni intervalin në minuta.ose në menunë file = Check Mail ku afishohet mesazhi You have new mail!

 

Si lexohet një mesazh

 • Hapni kutinë postare ku ndodhet mesazhi
 • Zgjidhni mesazhin që dëshironi të lexoni
 • Bëni dabëll klik për të hapur dritaren

Libri í adresave

Ku ruhen adresat e personave që komunikohet me shpesh

Në menunë Tools = Address Book

Për të shtuar një adresë  të re në libër

 1. Në menunë Tools = Address Book = New
 2. Në kutinë e dialogut përcaktoni emrin me të cilin doni të indentefionin personin (emri í shkurter)

kutinë e dialogut Put it on the recipient list

 1. klik butoni Ok nëtë djathtë shkruaj adresën e-mail të atij personi.

Konfigurimi i disa llogarive e-mail

Një nga cilësitë më të mira të Eudora-s është se ajo suporton kofigurimin e disa llogarive(adresa) e-mail.

Le të supozojmë se kemi dy llogari (dy adresa)

 1. një e-mail personal
 2. një e-mail biznesi

zgjithni kategorinë Personalities nga opsionet e Eudora-s (Tools-Options)

Formatimi i mesazheve me Eudora

          Formatimi i teksit në Eudora bëhet njësojë si në programet e zakonshme të përpunimit të teksit

Dërgimi i mesazhit me Eudora.

Procesi i dërgimit të një mesazhi ndahet në dy faza:

 1. kompozimi i mesazhit
 2. dërgimi i mesazhit

Mënyrat e kompozimit të mesazhit:

 1. Message komanda  new message kur duam të dërgojmë një mesazh të ri,kur – këtë komandë afishohet dritarja e mesazhit.
 2. në fushën To shkruhet adresa e-mail e marrësit
 3. në fushën From do të plotësohet automatikisht me adresën e kthimit të llogarise e-mail,kur doni një llogari tjetër shtypni shift në momentin kur – new message
 4. në fushën subjekt fusni një subjekt të shkurtër të mesazhit
 5. pasi është formatuar shtypja klik send për të dërguar mesazhin

Reply  shërben për tju përgjigjur një mesazhi të ardhur.pasi e keni zgjedhur mesazhin që do ti ktheni përgjigje – Reply fusha To në këtë rast do të plotësohet automatikisht me adresën e personit nga i cili keni marrë mesazhin.Çdo rresht paraprihet nga shenja “>”

Reply to All  kur doni që mesazhin tuaj ta marrin të gjithë antarët e listës.

Forward  kur mesazhin tuaj doni tja dergoni dikujt tjetër Çdo rresht paraprihet nga shenja “>”

Redirect kur mesazhin tuaj doni tja dergoni dikujt tjetër ashtu si ç është.

Send Again përdoret për të ridërguar një mesazh tuaj në rastet kur ai nuk ka arritur.

 

Përdorimi  i filtrave

Ju jep mundësin juve ta kofiguroni Eudora-n në mënyrë të tillë që të bëjë automatikisht renditjen e mesazheve kthimin e përgjigjes së ndonjë mesazhi

Ne menunë Tools – Filters

Për të krijuar një filtër të ri klik butonin  New

Flitri mund të ekzekutohet :

 1. gjatë dërgimit të nnë mesazhi
 2. gjatë marrjes së një mesazhi
 3. ose nga përdoruesi duke – Filter Messages te

Filtrat mund të përdoren për disa qëllime

 1. për të renditur mesazhet e marra për secilën llogari.
 2. Për tju përgjigjur automatikisht ndonjë mesazhi.

Krijoni një mesazh dhe ruajeni atë si  Stationery dhe krijoni një filtër,pa asnjë kruter dhe zgjidhni Reply With me mesazhin perkatës.

Mund të kombinoni veprimin  Reply With  me veprimin Forward për t`ja kaluar mesazhet e ardhur në adresën tuaj ndonjë personi tjeter, për të komunikuar me emrin tuaj.

 1. Për të adresuar mesazhe interesante tek të tjerët.

Specifikoni një kruter psh adresën e dërguesit dhe shtyp Forward To  për të adresuar mesazhet  e tilla tek ndonjë tjetër që mund të jetë i interesuar.

Puna me skedarët e lidhur me një mesazh  e-mail (Attachment)

Mund të dërgohen skedarë të aplikimeve të ndryshme me një mesazh e-mail duke përdorur  atashiment,janë skedarë të lidhur me një mesazh e-mail.Kur marrësi merr mesazhin tuaj ai do të marrë gjithashtu edhe skedarin e lidhur me të.

Për të lidhur një skedarë me një mesazh e-mail tërhiqeni me veprimin drag/drop mesazhin nga Windows Explorer  ose nga Desktop dhe leshojeni brenda mesazhit tuaj e-mail. Rrugëkalimi  plotë bahskë me emrin e skedarit do të shfaqet në fushën Attached të kokës së mesazhit. Gjithashtu mund të përdorni komandën Attch File nga menuja Message dhe – emrin e skedarit që doni të lidhni me mesazhin tuaj. Për të fshirë një skedarë klik emrin e skedarit nga Attached  she shtyp tastën Delete

Kur merret një esazh që ka një skedar të lidhur me të shikoni te Tools,Options,Attachments, Attachments Directory

Bëjmë dabëll klik te ikona e skedarit skedari hapet automatikisht.

Përdorimi i siglave në Eudora

Sigla është një skedar i vogël teksti,përmbajtja e të cilit futet automatikisht në fund të mesazhit e-mail

Krijimi i siglave

Në menunë Tools – Signature – new  jep emrin e sigles.

Çdo sigël ruhet në një skedar në direktorin sigs

Përcaktimi i një sigle implice

Në menunë Tools – Options te Sending Mail – emrin e siglës  te lista e komprimuar Default Signature.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *