safe mode


safe mode

✦ mënyrë e sigurtë
✦ gjendje në të cilën startohet Windows-i kur paraqitet ndonjë konflikt në harduer

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *