optical cable


optical cable

✦ kabëll optik për lidhje rrjetore të kompjuterëve me të cilin arihet shpejtësi e madhe në përcjelljen e të dhënave

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *