machine code


machine code

✦ kod i makinës
✦ Përmbledhje e instruksioneve kompjuterike në ndonjë kompjuter të posaçëm i cili niund ta kryejë urdhërin

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *