keyboard repeat


keyboard repeat

✦ përsëritje e shtypjes (duke e mbajtur tastin të shtypur më gjatë)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *