kernel


kernel

✦ Pjesa qëndrore e një sistemi operativ. Drejton memorjen, file-at dhe periferiket, mban të azhornuar datën dhe orën, lançon aplikimet dhe cakton burimet e sistemit.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *