Search engine


Search engine

✦ program për kërkimin e të dhënave Makina më të njohura për kërkim në internet janë: Google, Yandex, Bing etj

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *