Category: tutorial

Hyrje në SQL

1.      PREZANTIM ME GJUHËN SQL   SQL është shkurtim i togfjalëshit “Structured Query Language” (gjuha e strukturuar e kërkimit). Ajo është një gjuhë kompjuteri për ruajtjen, manipulimin dhe
Read More

Krijimi i Databazës në SQL

1.      KOMANDAT DLL   DDL i referohet togfjalëshit “Data Definiton Language” që do të thotë gjuha e përkufizimit të të dhënave. Ajo përdoret për të përkufizuar strukturat e
Read More